Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 7. sjednici, održanoj 27.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA IZNALAŽENJE
MODELA ZA UBLAŽAVANJE/SPREČAVANJE SIVE
EKONOMIJE U DIJELU RADNIH ODNOSA
I NEREGISTRIRANIH POSLOVNIH SUBJEKATA

 

I

 

Formira se Radna skupina za iznalaženje modela za ublažavanje/sprečavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata, u sastavu:
1.     Mira Bradara, Federalno ministarstvo financija, predsjednik
2.     Suljo Kasapović, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     Diana Ružić, Federalna uprava za inspekcijske poslove, član
4.     Jagoda Krdžović, Federalno ministarstvo pravde, član
5.     Ismira Kalkan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
6.     Muhidin Subašić, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, član
7.     Kenan Rešo, Federalni zavod za zapošljavanje, član
8.     Adis Fajić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član
9.     Snježana Bodnaruk, Federalno ministarstvo zdravstva, član
10.   Denijal Pelidija, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da, u najkraćem mogućem vremenskom roku, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine izradi prijedlog modela (zakoni i podzakonski akti) za stimuliranje prvog uposlenja i registraciju neregistriranih poslovnih subjekata.
Za nositelja aktivnosti određuje se Federalno ministarstvo financija.
Radna skupina je dužna, u roku od 15 dana, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti Program rada sa prioritetima aktivnosti i terminima realiziranja istih.
Zadužuje se Radna skupina da o realiziranju zadataka kontinuirano informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 598/2015
27. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.