Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Imenuje se privremeno Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u sljedećem sustavu:
1.     Branka Galić, predsjednica, Zapadno-hercegovački kanton,
2.     Marina Bera, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Mirsad Džajić, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine,
4.     Často Čuljak, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
5.     Mehmed Haznadar, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
6.      Blago Senjak, član, Zapadno-hercegovački kanton,
7.     Ljiljana Vujičić - Cupać, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
8.     Ružica Biloš, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
9.     Snježana Marić, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
10.   Nedžad Hadžić, član, Kanton Središnja Bosna.

 

II

 

Privremeno Upravno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 583/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.