Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona p zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaeije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE
MOSTAR

 

I

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u sljedećem sastavu:
1.     Branka Galić, predsjednica, Zapadno-hercegovački kanton,
2.     Marina Bera, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Mirsad Džajić, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine,
4.     Často Čuljak, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
5.     Mehmed Haznadar, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
6.     Blago Senjak, član, Zapadno-hercegovački kanton,
7.     Ljiljana Vujičić - Cupać, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
8.     Ružica Biloš, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
9.     Snježana Marić, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
10.   Nedžad Hadžić, član, Srednjobosanski kanton.

 

II

 

Privremeni upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 583/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.