Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i 8/06)3 članka 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članka 8. stavak 1. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), a na prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I
HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja sukladno zakonu, imenuje se MIROSLAV ĆORIĆ.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 582/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.