Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 8. stav 1. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), a na prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I
HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenuje se MIROSLAV ĆORIĆ.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 582/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.