Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE
ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O UVEZIVANJU
RADNOG STAŽA RADNICIMA U GOSPODARSKIM
DRUŠTVIMA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG
KAPITALA

 

I

 

Za članove Interresorne radne skupine za izradu nacrta Zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u gospodarskim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala (u daljem tekstu: Zakon), imenuju se:
1.     Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predsjednik
2.     Samir Iskrić, Ured Premijera Federacije BiH, član
3.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član
4.     Esma Jahić, Federalno ministarstvo financija, član
5.     Veselinka Marjanović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
6.     Gordana Vojvodić, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, član
7.     Ivana Marpjević, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da izradi radni tekst Zakona iz točke I Rješenja, te isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na daljnji postupak,

 

III

 

Zaduženje iz točke II Rješenja, Radna skupina je dužna izvršiti u roku od 2 mjeseca, počev od dana stapanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne skupine, utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela organiziranih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14 i 97/14).

 

V

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 580/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fađil Novalić, v. r.