Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU NACRTA ZAKONA O UVEZIVANJU RADNOG
STAŽA RADNICIMA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA
VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

 

I

 

Za članove Interresorne radne grupe za izradu nacrta Zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala (u daljem tekstu: Zakon), imenuju se:
1.     Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predsjednik
2.     Samtr Iskrić, Ured Premijera Federacije BiH, član
3.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član
4.     Esma Jahić, Federalno ministarstvo finansija, član
5.     Veselinka Marjanović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
6.     Gordana Vojvodić, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, član
7.     Ivana Marojević, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da izradi radni tekst Zakona iz tačke I Rješenja, te isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na dalji postupak.

 

III

 

Zaduženje iz tačke II Rješenja, Radna grupa je dužna izvršiti u roku od 2 mjeseca, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Radne grupe, utvrdit će se posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14).

 

V

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 580/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.