Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 13. stavak (1) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH
INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i   Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) u slijedećem sastavu;
1.     Tihomir Ćurak, pomoćnik federalnog ministra financija, predsjednik Komisije,
2.     Rijad Kovač, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, zamjenik predsjednika Komisije
3. Pavo Boban, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija, član Komisije,
4.     Amira Pintul, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, član Komisije,
5.     Mehmed Cero, pomoćnik federalnog ministra okoliša i turizma, član Komisije,
6.     Adnan Rovčanin, istaknuti stručnjak, član Komisije i
7.     Haris Jahić, istaknuti stručnjak, član Komisije.
2.     Za sekretara Komisije imenuje se Zejna Sijerčić.
3.     Komisija se imenuje na razdoblje od četiri godine.
4.     Zadaci Komisije iz točke I ovog rješenja su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata sukladno Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidiranih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta,
b)     razmatranje izvještaja Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva firiansija o utrošku sredstava kojima se financiraju projekti čija je realizacija u toku,
c)     razmatranje izvještaja jedinica za upravljanje projek­tom iz članka 15. stavak (1). Uredbe o načinu i krite­rijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije pro­grama javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14) o projektima čija je realizacija u tijeku i o projektima završenim u tekućoj godini,
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI Federacije i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
6.     Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
7.     Komisija izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu polugodišnje.
8.     Za učešće u radu Komisije njenim članovima iz točke I ovog rješenja pripada naknada čja visina će se utvrditi sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i Uredbom o načinu
osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14 i 97/14).
9.     Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova međuresorne Komisije za program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/05, 20/06, 59/06, 66/08, 66/09,65/11 i 48/14).
10.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 553/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.