Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19703,2/06 i 8/06) i člana 13. stav (1) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH
INVESTICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. Imenuje se Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine '(u daljnjem tekstu: Komisija) u slijedećem sastavu:
1. Tihomir Ćurak, pomoćnik federalnog ministra finansija, predsjednik Komisije,
2.     Rijad Kovač, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, zamjenik predsjednika Komisije,
3.     Pavo Boban, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija, član Komisije,
4.     Amira Pintul, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, član Komisije,
5.     Mehmed Cero, pomoćnik federalnog ministra okoliša i turizma, član Komisije,
6.     Adnan Rovčanin, istaknuti stručnjak, član Komisije i
7.     Haris Jahić, istaknuti stručnjak, član Komisije.
2.     Za sekretara Komisije imenuje se Zejna Sijerčić.
3.     Komisija se imenuje na razdoblje od četiri godine.
4.     Zadaci Komisije iz tačke 1. ovog rješenja su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata u skladu sa Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidovanih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta,
b)     razmatranje izvještaja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti čija je realizacija u toku,
c)     razmatranje izvještaja jedinica za upravljanje projek­tom iz člana 15. stav (1) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14) o projektima čija je realizacija u toku i o projektima završenim u tekućoj godini,
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI Federacije i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
6.     Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
7.     Komisija izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu polugodišnje.
8.     Za učešće u radu Komisije njenim članovima iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada čija visina će se utvrditi u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih, tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14 i 97/14).
9.     Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju čanova međuresorne Komisije za program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/05, 20/06,59/06,66/08,66/09,65/11 i 48/14).

 

10. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 553/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.