Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/2, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 2054/2014 od 13.11.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici, održanoj 14.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA
O IMENOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE

 

Članak l.

 

U Rješenju o imenovanju Interresorne komisije V broj: 2232/2014 od 18.12.2034. godine u članu 1. iza broja 4 dodaje se:
5.     Goran Brkić, član
6.     Ivan Lesko, član
7.     Aida Selimović Talić, član

 

Članak 2.

 

U člank 2. rok od 90 dana produžava se za dodatnih 60 dana.

 

Članak 3.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 522/2015
14. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.