Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 12.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA USKLAĐIVANJE
ODREDBI NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA SA
ODREDBAMA PROPISA IZ OBLASTI ZAŠTITE VODA I
PROSTORNOG UREĐENJA

 

1.     U Komisiju za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša, na period od 60 dana, imenuju se:
- Mladen Rudež, Federalno ministarstvo okoliša i turizma - predsjednik komisije,
- Dr. se. Mehmed Cero, Federalno ministarstvo okoliša i turizma - član,
- Rasim Tiro, Federalno ministarstvo okoliša i turizma - član,
- Hazima Hadžović, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član,
- Silvija Kovačevič-Stefanjuk, Federalno ministarstvo prostornog uređenja - član.
2.    Zadaci Komisije iz tačke 1. ovog rješenja su da usklade odredbe Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa koji se primjenjuju u radu Federalnog ministarstva prostornog uređenje i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
3.    Federalno ministarstvo okoliša i turizma obezbijedit će odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva, kao i prostor gdje će Komisija obavljati poslove iz svoje nadležnosti.
4.    Predsjedniku, i članovima Komisije pripada naknada za rad u Komisiji u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i Uredbom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14), a isplaćivat će se iz sredstava organa državne službe, na čiji je prijedlog lice imenovano za člana radnog tijela.
5.    Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 16/2015
12. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.