Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PREGOVORE SA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA (MMF)

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Prego­varački tim za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a), u sljedećem sastavu:
1.     Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine;
2.     Jelka Milićević, federalna ministrica financija/ federalna ministrica finansija;
3.     Milan Mandilović, federalni ministar rada i socijalne politike;
4.     Goran Miraščić, savjemik premijera Federacije Bosne i Hercegovine;
5.     Alija Aljović, pomoćnik federalne ministrice financija/federalne ministrice finansija.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima iz točke I ovog rješenja je da pripremi Platformu za pregovore sa predstavnicima MMF-a, te da koordinira aktivnosti u svezi sa pregovorima.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 512/2015
07. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.