Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici, održanoj 14.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikatom službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, imenuju se:
1.     Mato Jozić, federalni ministar pravde, šef  Pregovaračkog tima
2.     Jelka Milićević, federalna ministrica finansija, član
3.     Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, član
4.     Milan Mandilović, federalni ministar rada i socijalne politike, član
5.     Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, član

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikatom službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, radi utvrđivanja osnovice za obračun plaća, u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i članom 8. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". .

 

V broj 469/2015
14. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.