Na osnovu člana IV.B.4.6.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), u vezi sa članom 279. stav (3) Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), a postupajući po Rješenju Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 O P 487414 15 Rs od 13.03.2015. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici, održanoj. 09.04.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

I

 

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj; 65 O P 487414 15 Rs od 13.03.2015. godine, Dragan Lukač, imenuje se za direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na koje je reizabran konačnom i obavezujućom Odlukom Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/15).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i trajat će do donošenja nove odluke Općinskog suda u Sarajevu kojom se određuje mjera osiguranja ili do pravomoćnog okončanja sudskog parničnog postupka po tužbi predlagatelja protiv tuženog,

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 432/2015
09. aprila/travnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.