Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE
ZA ANALIZU FISKALNIH PROPISA

 

I

 

Imenuje se Radna skupina za analizu fiskalnih propisa, u sastavu:
1)    Ljubiša Đapan,  Federalni zavod za programiranje razvoja, predsjednik,
2)    Goran Miraščić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član,
3)    Merima Maslo, Federalno ministarstvo trgovine, član,
4)    Esma Jahić, Federalno minislarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, član,
5)    Nermina Emonović, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, član,
6)    Omer Sokolović, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da analizira postojeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti fiskalne politike te da, sukladno opredjeljenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predloži zakonska rješenja kojima će se omogućiti rasterećenje gospodarstva.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 430/2015
02. travnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.