Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE
ZA ANALIZU FISKALNIH PROPISA

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za analizu fiskalnih propisa, u sastavu:
1.     Ljubiša Đapan, Federalni zavod za programiranje razvoja, predsjednik,
2.     Goran Miraščić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član,
3.     Merima Maslo, Federalno ministarstvo trgovine, član,
4.     Esma Jahić, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član,
5.     Nermina Emonović, Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, član,
6.     Omer Sokolović, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da anali­zira postojeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti fiskalne politike te da, u skladu sa opredjeljenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predloži zakonska rješenja kojima će se omogućiti rasterećenje privrede.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 430/2015
02. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.