Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. Uredbe o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH" br..89/14 i 107/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROGRAME l
IZVJEŠĆA O RADU VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za programe i izvješća o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1)     Aleksandar Remetić, dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,
2)     Jelka Milićević, federalna ministrica financija/ finansija, član,
3)     Edita Kalajdžić, tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član,
4)     Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, član,
5)     direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja vrši poslove koji se odnose na: horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvješćivanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za mandatno razdoblje i koordinaciju ocjene napretka u njegovoj provedbi, utvrđivanje nacrta programa rada i izvješća o radu Vlade Federacije BiH, rješavanje spornih pitanja vezano za usuglašavanje planova rada i izvješća o radu federalnih ministarstava i institucija, te druge poslove sukladno Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 427/2015
02. travnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.