Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH" br. 89/14 i 107/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na l. sjednici, održanoj  02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAME I
IZVJEŠTAJE O RADU VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u saslavu:
1)     Aleksandar Remetić, zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,
2)     Jelka Milićević, federalna ministrica finansija/financija, član,
3)     Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član,
4)     Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, član,
5)     direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Herce­govine, član.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja vrši poslove koji se odnose na: horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvještavanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za mandatni period i koordinaciju ocjene napretka u njegovom provođenju, utvrđivanje nacrta programa rada i izvještaja o radu Vlade Federacije BiH, rješavanje spornih pitanja vezano za usaglašavanje planova rada i izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija, te druge poslove u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 427/2015
02. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.