Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE
ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

 

I

 

U Komisiju za administrativna pitanja imenuju se:
1.     Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, predsjednik,
2.     Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, član,
3.     Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja, član,
4.     Mato Jozić, federalni ministar pravde, član,
5.     Aleksandar Remetić, federalni ministar trgovine, član,
6.     Snježana Soldat, federalna ministrica okoliša i turizma, član,
7.     Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član,
8.     Željko Silađi, direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, član i
9.     Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, član.
Za sekretara Komisije iz stava 1. ove tačke imenuje se Mirsada Jahić, iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Nadležnosti Komisije utvrđene su Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

III

 

Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za administrativna pitanja pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14 i 97/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 426/2015
02. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.