Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH
PITANJA ČLANOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

I

 

U Povjerenstvo za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika imenuju se:
1.     Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, predsjednik,
2.     Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i športa, član,
3.     Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, član,
4.     Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član i
5.     Reuf Bajrović, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član.
Za tajnika Povjerenstva iz stavka 1. ove točke imenuje se Dijana Smailagić, iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Nadležnosti Povjerenstva utvrđene su Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

III

 

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danorn donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 425/2015
02. travnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.