Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na l . sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA
ČLANOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

I

 

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika imenuju se:
1.     Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, predsjednik,
2.     Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i sporta, član,
3.     Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, član,
4.     Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član i
5.     Reuf Bajrović, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član.
Za sekretara Komisije iz stava 1. ove tačke imenuje se Dijana Smailagić, iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Nadležnosti Komisije utvrđene su Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

III

 

Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 425/2015
02. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.