Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 1. sjednici, održanoj 02.04.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA EKONOMSKO-
SOCIJALNOG VIJEĆA ISPRED VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercego­vine,
2.     Jellca Milićević, federalna ministrica financija,
3.     Milan Mandilović, federalni ministar rada i socijalne politike,
4.     Amir Zukić, federalni ministar razvoja, obrta i poduzetništva,
5.     Reuf Bajrović, federalni ministar energije, rudarstva i industrije,
6.     Denis Lasić, federalni ministar prometa i komuni­kacija,
7.     Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 423/2015
02. travnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.