Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 73. žurnoj sjednici, održanoj 27.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA/FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

1.     Ovlašćuje se Elvedina Hodžić, tajnik Federalnog ministar­stva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje financijskih obveza Ministarstva i drugih akata.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 421/2015
27. ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.