Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 73. hitnoj sjednici, održanoj 27.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA/FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

 

1.       Ovlašćuje se Elvedina Hodžić, sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva, naloga za plaćanje fmansijskih obaveza Ministarstva i drugih akata.
2.       Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 421/2015
27. marta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.