Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. st. (3) i (4) Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), na prijedlog Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 12.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG FONDA
ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD
PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Jasmin Jaganjac imenuje se za direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 14/2015
12. januara/siječnja 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.