Na temelju članka 19, stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 73. žurnoj sjednici, održanoj 27.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA/
FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
1.       Ovlašćuje se Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Elvedine Hodžić, tajnika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
2.       Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 420/2015
27. ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.