Na osnovu člana 19, stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 73. hitnoj sjednici, održanoj 27.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA/
FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH
POSLOVA

 

1.     Ovlašćuje se Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Elvedine Hodžić, sekretara Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 420/2015
27. marta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.