Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 157. sjednici, održanoj 25.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠĆIVANJU PREMIJERA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTPISIVANJE UGOVORA O NABAVCI
6 (ŠEST) SERVERA ZA KANTONALNE ZAVODE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U TUZLANSKOM, ZENIĆKO-DOBOJSKOM, UNSKO-
SANSKOM, BOSANSKO-PODRINJSKOM, SREDNJOBOSANSKOM I POSAVSKOM KANTONU

 

1.     Ovlašćuje se Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine da potpiše Ugovor o nabavi 6 (šest) servera za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, i to u: Tuzlanskom, Zeničko'-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom i Posavskom kantonu. Vrijednost navedenog ugovora iznosi: 687.304,80 KM. Nabava servera provodi se u okviru prve komponente Projekta jačanja zdravstvenog sektora - dodatno financi­ranje - Informatizacija primarne zdravstvene skrbi u Federa­ciji Bosni i Hercegovine.
2.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 413/2015
25. ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.