Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i. Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke II Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 199/2012 od 22.02.2012. godine o usvajanju Strategije obuke za uposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici, održanoj 18.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKOG
TIJELA ZA OBUKU U OKVIRU SUSTAVA OBUKE ZA
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

I

 

Imenuju se članovi Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sustava obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu;
1.     Enver Išerić, Federalno ministarstvo pravde - Zavod za javnu upravu, predsjedatelj;
2.     Harun Pindžo, Federalno ministarstvo pravde - Zavod za javnu upravu, član;
3.     Ferid Kulovac, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, član;
4.     Samra Ljuća, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, član;
5.     Dragomir Lučić, Općina Kiseljak, član;
6.     Miroslav Lučić, Općina Domaljevac-Šamac, član.

 

II

 

Zadatak članova Koordinacijskog tijela je iniciranje redovnih analiza potreba za obukom i usklađivanje prioriteta za obuku; iniciranje izrade i usuglašavanje cjelokupne strategije i planova obuke; nadzor nad realiziranjem strategije i planova obuke; razmatranje i pokretanje inicijativa za unapređenje zakonskog okvira za obuku i stručno usavršavanje uposlenih i izabranih zvaničnika u organima lokalne samouprave, uključujući i pitanje postepenog uspostavljanja kontrole i osiguranja kvaliteta obuke; promoviranje stalnog razvoja kapaciteta aktera u okviru sustava obuke.

 

III

 

Način rada i sastajanje Koordinacijskog tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu, koji donosi Koordinacijsko tijelo natpolovičnom većinom.

 

IV

 

Federalno ministarstvo pravde i Agencija za.državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine koordinirat će sve aktivnosti sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V

 

Visinu naknade za rad članova Koordinacijskog tijela utvrđuje organ uprave, odnosno institucija posebnim rješenjem, sukladno važećim propisima.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 388/2015
18. ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.