Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 26. stavak (2) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 155. sjednici, održanoj 12.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNE
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM
IMOVINOM

 

1.     Kenan Kapo, postavlja se za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.
2.     Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), mjesečna plaća direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom utvrđuje se prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 6,20 umnožen sa jedinstvenom osnovicom koja se utvrđuje sukladno članku 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Iznos alineje 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža, a najviše do 20%.
3.     Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom sukladno ovom rješenju počinje danom konačnosti rješenja o postavljenju.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 228/2015
12. ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.