Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 26. stav (2) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 155. sjednici, održanoj 12.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNE
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM
IMOVINOM

 

1. Kenan Kapo, postavlja se za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.
2.     U skladu sa članom 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), mjesečna plaća direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom    imovinom utvrđuje se prema sljedećim elementima:
- Koeficijent u vrijednosti 6,20 umnožen sa jedinstvenom osnovicom koja se utvrđuje u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- Iznos alineje 1. ove tačke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.
3.     Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u skladu sa ovim rješenjem počinje danom konačnosti rješenja o postavljenju.
4.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 278/2015
12. marta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.