Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG IPA
KOORDINATORA ISPRED VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

IVICA MLADINA, razrješava se dužnosti privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog početka rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 227/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.