Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 05.03.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KONGRESU
LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI EVROPE IZ
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/13 i 12/13), u tački I stav (3) mijenja se i glasi:
"U Dom regiona imenuju se:
1.      Milan Dunović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, šef delegacije,
2.      Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar delegacije,
3.      Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenik člana."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 256/2015
05. marta/ožujka 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.