Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO
OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: Komisija), u slijedećem sastavu:

1.     EDITA KALAJDZIĆ, predsjednica;
2.     HAJRUDIN HADŽIMEHANOVIĆ, član;
3.     ALIJA ALJOVIĆ, član;
4.     DEJAN VRAČIĆ, član i
5.     TIHOMIR ĆURAK, član.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje, po prijavama koje su podnesene na javni konkurs objavljen za imenovanje člana Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

(1)    Komisija je dužna da sve kandidate koji ispunjavaju uvjete konkursa pozove na intervju, sačini listu kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Izvještaj sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata, radi konačnog imenovanja.
(2)    Izvještaj iz stava (1) ove tačke treba da sadrži sve relevantne informacije koje Komisija ima o kandidatima.

 

IV

 

Naknada članovima Komisije iz tačke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH" br. 48/14 i 77/34).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2065/2014
13. novembra/studenoga 2014. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.