Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 153. sjednici, održanoj 25.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA I
ČUVANJU I UPORABI PEČATA FEDERALNOG
MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

1.      Ovlašćuje se Stjepan Buconjić, stručni savjetnik za sustav i reformu mirovinskog i invalidskog osiguranja u 'Fede­ralnom ministarstvu rada i socijalne politike za:
- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz mjerodavnosti
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
- potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura,
- potpisivanje putnih naloga, potpisivanje platnih lista,
- potpisivanje rješenja o korištenju godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike,
- potpisivanje potvrda i uvjerenja koja se izdaju na temelju službene evidencije, a odnose se na radno -pravni status državnih službenika i namještenika, - potpisivanje pismena koja se odnose na koresponden­ciju (dostava službenih podataka, poziva za sastanke i sl.) u cilju redovnog funkcioniranja Ministarstva, - čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva rada i socijalne   politike, na način da se njima ovjeravaju samo akti iz al. 1.-7. ove točke, da se čuvaju u metalnoj kasi i da se osigura zaštita od zlouporabe pečata.
2.     Danom donošenja ovog rješenja prestaje da važi Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike, broj; 01-34-2053/03, od 14.10.2003. godine i Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje akata iz mjerodavnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/15).
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 208/2015
25. veljače 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.