Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA REZERVNIH DIJELOVA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU IZ PROJEKTA HITNA REKONSTRUKCIJA
FARMI – SVJETSKA BANKA, EVROPSKA UNIJA,
VLADA KATAR l VLADA JAPANA

 

I

 

Imenuje se Komisija sačinjena od predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, u sastavu;
1.     Eldin Alikadić, predsjednik,
2.     Senad Kikić, član,
3.     Mladen Gašpar, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da konstatuje činjenično stanje rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju nabavljenih u okviru projekta hitne rekonstrukcije farmi - Svjetske banke, Evropske unije, Vlade Katar i Vlade Japana koji su lagerovani u skladištu preduzeća "Poljooprema" d.d. Sarajevo i utvrdi visinu naknade za plaćanje troškova skladištenja.

 

III

 

Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja iz tačke II ovoga rješenja Komisija će pripremiti informaciju u vezi s tim i predložiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rješenje o načinu prodaje rezervnih dijelova i plaćanju troškova skladištenja.
Rok za izvršenje poslova i zadataka iz tačke II ovoga rješenja je 30 dana računajući od dana donošenja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 205/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.