Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl41. stav 2. i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 08.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PREUZIMANJU DUŽNOSTI RUKOVOĐENJA
FEDERALNOM UPRAVOM POLICIJE

 

I

 

Ensad Korman, zamjenik direktora, do imenovanja direktora policije, preuzima dužnost rukovođenja Federalnom upravom policije.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 3/2015
08. januara/siječnja 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.