Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA
ADMINISTRATIVNA PITANJA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Rusmir Mesihović, razrješava se dužnosti člana Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog prestanka funkcije federalnog ministra zdravstva i člana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zaključno sa danom 15.01.2015. godine.

 

II

 

Vjekoslav Čamber, razrješava se dužnosti člana Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog prestanka funkcije federalnog ministra rada i socijalne politike i člana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zaključno sa danom 28.01.2015. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 193/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.