Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
JEDNOG KANDIDATA IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA ČLANA DRŽAVNOG
REGULATORNOG POVJERENSTVA ZA ELEKTRIČNU
ENERGIJU

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju ("Službene novine Federacije BiH" broj 98/14), u točki 1. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Amira Nušević, stručni suradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 192/2015
19. veljače 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.