Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA
IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ČLANA
DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/14), u tački I iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Amira Nušević, stručni saradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 192/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.