Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA ZA KOORDINACIJU
AKTIVNOSTI U SVEZI SA PRIPREMOM PRIJEDLOGA
STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-
2019 I AKCIONOG PLANA ZA PROVEDBU
STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
2015-2019

 

I

 

U Rješenju o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u svezi sa pripremom Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/15 i 98/15) u točki I stavak (1) alineja 3. mijenja se i glasi:
"3.    Golijanin Verica, Federalna uprava policije".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1823/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.