Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O NOMINIRANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA
IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRAVIMA
ŽRTAVA TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I

 

Za članove Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini, nominuju se:
1.     Senada Sabitović-Karić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
2.     Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde
3.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
4.     Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1803/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.