Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 20. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", broj 73/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

1.     Anis Ajdinović, postavlja se za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na razdoblje do okončanja natječajne procedure sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a najviše tri mjeseca, počev od 31.12.2015. godine.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1796/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.