Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i dru­gim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivre­de, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA "AGENCIJE ZA
VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u sljedećem sastavu:
1.     Šeko Jasmina, predsjednik,
2.     Hadrović Elmedin, član,
3.     Oršolić Marijan, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1786/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.