Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95; 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA"
MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar u sljedećem sastavu:
1.     Nezirić Mustafa, predsjednik
2.     Šarac Mirko, član
3.     Lasić Viktor, član
4.     Redžić Zijada, član
5.     Meter Dragan, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1785/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.