Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 150. sjednici, održanoj 04.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE UVJERENJA O
POLOŽENOM SPECIJALISTIČKOM ODNOSNO
SUBSPECIJALISTIČKOM ISPITU

 

1.     Ovlašćuje se Nermin Nikšić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za potpisivanje uvjerenja, o polože­nom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom ispitu, koji se polaže pred ispitnom komisijom Federalnog mini­starstva zdravstva u skladu sa Pravilnikom o specijaliza­cijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11. 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11, 41/12, 79/12, 55/13, Isp. - 95/13, 52/14, 54/14 i 84/14)
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 97/2015
04. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.