Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 150. sjednici, održanoj 04.02.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLASTI ZA POTPISIVANJE UVJERENJA
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

 

1.     Ovlašćuje se Nermin Nikšić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za potpisivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, koji se polaže pred ispitnim povjerenstvom Federalnog ministarstva zdravstva sukladno Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika ("Službene novine Federacije BiH", br.6/ll,Isp.-10/ll,41/11 i81/12).
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 96/2015
04. veljače 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.