Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 600/2015 od 27.05.2015. godine u točki I stavak (6) riječi "Reuf Bajrović" zamjenjuje se riječima "Nermin Džindić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1777/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.