Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE

 

I

 

Formira se Radna grupa u sljedećem sastavu:
1.     Zilha Ademaj
2.     prof. dr. Sebija Izetbegović
3.     prof. dr. Enra Suljić
4.     Edita Kalajdžić
5.     Snježana Bodnaruk
6.     Safeta Borovac
7.     Muvedeta Butmir-Čedić
8.     Alma Pehlić
9.     Amra Karić
10.   Sanela Adžović.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je finansijska analiza i izrada ekonomske opravdanosti eventualnog pripajanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo i priprema prijedloga potrebnih pravnih akata.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1775/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadii Novalić, s. r.