Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA

 

I

 

Enes Čengić, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, na mandatni period od pet godina.

 

II

 

Na prijedlog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Herce­govine na imenovanje, prethodnu saglasnost daje predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1771/2015
23. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.